Regulamin świadczenia usług sprzedaży internetowej asiatasty.pl

§I. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod Asiatasty.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3. Dostępny pod adresem asiatasty.pl sklep internetowy Asia Tasty prowadzony jest przez Pani Kieu Ngoc Diep prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Topin Ngoc Diep Kieu, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe: ul. Czterech Wiatrów 21, 02-860 Warszawa NIP: 521-360-82-48. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres online@asiatasty.pl lub pod numerem telefonu: 729 299 305 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
1.4. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, gdy klient korzysta z najnowszych przeglądarek internetowych

1.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Asia Tasty zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu asiatasty.pl i sporządzić jego wydruk.

1.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

§II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. Asia Tasty może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Asia Tasty za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Asia Tasty.

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Asia Tasty.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Asia Tasty,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.8. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 

§III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową asiatasty.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Asia Tasty Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych ( skończenie się towaru w magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.

§IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską InPost, paczkomatem InPost oraz listem poleconym InPost. Koszty dostawy znajdują się w zakładce Wysyłka i płatność. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Przesyłka kurierska obejmuje cały asortyment dostępny do zakupu, z paczkomatowych wykluczone są produkty płynne i kruche, listem poleconym mogą zostać wysłane tylko produkty suche o małych gabarytach.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu asiatasty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

§V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego,

b) płatnością w systemie Przelewy24,

c) za pobraniem podczas odbioru przesyłki.

§VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje –na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Asia Tasty podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Firma Topin Ngoc Diep Kieu

ul. Czterech Wiatrów 21, 02-860 Warszawa

Tel: +48 729299305

6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Asia Tasty jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres online@asiatasty.pl. Asia Tasty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. Asia Tasty nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Asia Tasty podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Asia Tasty o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: asiatasty.pl, mailowo pod adres online@asiatasty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Asia Tasty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§IX. Podstawa przetwarzania dancyh

9.1. Korzystanie z Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Asia Tasty lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

9.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

9.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Asia Tasty odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 9.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 9.2.b.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

§X. Prawo dostępu do treści swoich danych

10.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Asia Tasty, a zwłaszcza prawo do:

a) Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 10.1. i 10.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: online@asiatasty.pl albo pisemnie na adres Asia Tasty

§XI. Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

CO TO JEST RODO

Rodo jest to - Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

CEL RODO

Celem jest regulacja i ujednolicenie ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

OD KIEDY WCHODZI RODO

Od dnia 25.05.2018

CO TUTAJ ZNAJDĘ

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

CZY NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z NAMI?

Nie, nie trzeba, wystarczy ze zapoznają się Państwo z załączonymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

11.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest Topin Ngoc Diep Kieu ul. Czterech Wiatrów 21, 02-860 Warszawa

11.2 Inspektorem ochrony danych w asiatasty jest Pani Kieu Ngoc Diep, adres e-mail: online@asiatasty.pl

11.3 Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z asiatasty.pl realizacji zamówienia złożonego przez sklep internetowy asiatasty.pl, rozliczeń finansowych, wystawiania dokumentów księgowych, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcia technicznego oraz marketingu bezpośredniego.

11.4 asiatasty.pl jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) Podmiotom obsługującym i utrzymującym sklep internetowy – hosting, domena i silnik sklepu internetowego.

b) Podmiotom obsługującym i realizującym wysyłkę kurierską / pocztową celem dostarczenia zamówionych produktów

11.5 Twoje dane osobowe, nie są przekazywane poza obszar EOG chyba że dotyczy to sytuacji gdy konieczne będzie w celu zrealizowania usługi w tym przypadku dotyczy to podwykonawców którzy mają siedziby poza obszarem EOG.

11.6 Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

a) sprostowanie i poprawnienia istniejących danych

b) usunięcia danych które zostały umieszczone bezpodstawnie

c) ograniczenie przetwarzania – stosownie do złożonego wniosku

d) dostęp do danych

e) przeniesienia danych do innego administratora

f) prawo wniesienia sprzeciwu

g) prawo do cofnięcia zgody

11.7 W przypadku gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego RODO.

11.8 Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę. 

§XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Asia Tasty a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Asia Tasty a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AsiaTasty.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Śledź nas na Facebooku